فلزیاب, دستگاه فلزیاب , مقالات طلایاب

آشنـایی علـم قـدیـم؛ اصـول گمـانـه و شـرح گمـانـه زنـی در فلزیاب

آشنـایی علـم قـدیـم؛ اصـول گمـانـه و شـرح گمـانـه زنـی: گمـانـه زنـی دقیـقا چیست؟

گمـانه زنـی توانایی یافتـن جهت ردیابـی عنـاصـر معـدنی و مثلا اشیاء گم شده است. چهـار ابـزار اصلـی گمانـه زنـی وجـود دارد :

1-پانـدول یـاشـاقـول (یک سـنگ وزنـه در انتـهاي یک ریسـمان یا زنجیـر که بطـور همـوار متـوا زن شده است).

2-چـوب Y شـکل (عصـاي شاخه دار قدیـم).

3-میلـه(چـوب) هـاي L مـاننـد (معمولا دو سیم به شـکل L خم می شـوند و در جلو بیـرون داده می شدند.

                          لوگوی تلگرام فلزیاب                                 

4-چـوب پنـبـه (مثال: چوب ماهیگیري را از سمت اشتباه دست بگیریـد به سمت بالا و پاییـن و چپ و راست حـرکت خواهـد کرد، یا طـوري بالا و پاییـن میـرود که می خواهـد بلـه یا خیـر را با اشاره بفهمانـد . این وسیله اغلب توسط گمانه زنان نفت استفاده میشود).

آیا گمـانه زنـی یک استـعداد ذاتـی است یا اینـکه هـرکسـی مـی تـوانـد آن را یاد بگیـرد؟ بلـه و خیـر.

بطور اساسی باور بر این است که هر کس می تواند گمانه زنی را یاد بگیرد. این کار براي کسانی که معتقد نیستند هم عمل میکند. اما اگر به آن ادامه دهید و هر روز تمرین هاي گمانه زنی انجام دهید، چگونه گمانه زدن را فرا خواهید گرفت. تقریبا هر کسی می تواند این کار را انجام دهد.

این هنـر به چنـد سـال قبـل بـرمـی گـردد؟ در کوه هاي تاسیلی ان اجر در الجزیرة مرکزي شرق نقاشی بزرگی از یک مرد وجود داردکه در دستانش یک چوب Y شکل (چوب شاخه دار) را نگه داشته است. اشکال عجیب زیادي بر روي دیوارهاي غارها در این کوه ها کشیده شده است. کربن سنجی آنها در حدود 6000 سال قبل از میلاد مسیح است. این تاریخ تا میزان زیادي، اولیه ترین مدرك قابل تعیین تاریخ از گما نه زنی است که می شناسم. اضا فه خو ا هم کردحضرت موسی(ع) نیز همین عصا را براي انجام معجزاتش در مصر در طی خروج قـوم یهـود از آنجا بکار گرفت. او در موقعیت مختلف، عصاي خود را بر زمین زد و آب به کنار رفت.

 

دقیـقا بـراي چـه مـواردي مـیتوانیـد گمـانه زنـی کنیـد؟ توانایی گما نه زنی براي آب به قدري ارزشمند بود که یکی از جنبه هاي این هنر باستانی بود که آن را از طریق «دوران بسوزاندن» ایجاد نمود. زمانی که آنها مردم را به خاطر این نوع استفاده از پیشگویی واقعا سوزاندند. براي نمونه، بریتانیا در دهه هزار و نهصد و پنجاه قوانین جادوگري را از کتاب هاي خود برکنار نمود. شما می توانید براي هر آن چیز که فکرش را می کنید، گمانه زنی کنید.

دیگر شیوة بیان این مطلب این است که شما فقط با تصور خود از اینکه براي چه چیز می توانید گمانه زنی کنید، محدود هستید. براي موارد ویژه، دو هدف اصلی وجود دارد. عینی و غیر عینی. اهداف عینی مواردي مانند این هستند: «حلقه ازدواجم را کجا گم کردم؟.

 

 

کلمات مرتبط : فلزیاب , فلزیاب تصویری , دستگاه فلزیاب , فروش فلزیاب تصویری _فروش فلزیاب لیزری_ فروش فلزیاب جی پی آر_فروش فلزیابسنسوری_فروش فلزیاب نقطه زن _فروش فلزیاب شعاع زن_فروش فلزیاب آنتنی_فروشفلزیاب خوراکی_فروش فلزیاب پالسی_فروش فلزیاب یونیاب_فروش فلزیاب ردیاب_فروشفلزیاب نقطه یاب بصورت عمده و تک فروشی فلزیاب

 شرح فنی گمانه زنی و عملکرد آن :

اکثـر دوستان قادر به گمانه زنی با چوب هستند.سوال این استـ که. چوب ها معمولا زمانی که برفراز یک منبع آب می رسند متقاطع می شوند.

اما چوب ها گهـگاه هر دو به یک مسیر، هر دو به چپ یا هر دو به راست، می روند.

چه چیز موجب این امر می شود و این امر نشانگر چیست؟ . همان طور که می دانید گمانه زنی یک چیز کاملا منحصر به فرد است، حتی توضیحی در مورد هر جنبه اي از کاربرد آن عقایـد گوناگونی را جذب خواهد کرد.

                          لوگوی تلگرام فلزیاب                                 

از آنجا که شـما نمـی دانیـد در حـال استفاده از کـدام نـوع چـوب هـا یا کـدام شیـوه هستید، من فقط می توانم توضیحی، ممکن را از تجربه خودم گمانه زنی را پیشنهاد کنـم.

اول اینکه مواد تشکیل دهنده یافلـزموجود در چوب هاي شما به طور طبیعی در قوانین شناخته شدهءفیـزیک واکنش می دهند، چون اگر از نظر فیـزیکی کنترل نشـوند {اگا ها نه یا بـدون اگاهـی }به میـدان الکتـریکـی یا مغنـاطیـسی عناصـر دیگـر واکنـش نـشان خـواهـد داد . قـدم در طـول اتـاق نشیمـن یا هـر منطقـه خـارج واگـر بگـذاریـد چـوب ها به طـور طبیـعی واکنش نشان دهند. زمانی که شما قـدم میـزنیـد چـوب ها متقـاطـع ونا متقاطـع (جـدا) خواهنـد شـد وبه میـدان هاي مغناطیـسی m/e نا به هنجارهاي مختلف واکنش نشان خواهنـد داد . «» میدان m/e که از هسته ي زمیـن به سمت خارج در حال گستـرش است {برداشت ما به سمت بالا در حال رشد است }در اطراف این نا به هنجاري ها که به مانند یک هم گـراگـر عمل می کنند میدانm/e را در محل نا هنجـاري قـوي تـر از زمیـن احاطـه کننـدهء آن می سازد .

حرکت از میدان ضعیف تر به سمت میـدان قوي تر ماننـد قدم برداشتن در یک مانـع نامریـی است که زمانی چوب ها به ان میدان بر خورد می کنند واکنش ایجـاد میـکنـد.

«»میدانm/e که چوب یا چوب ها(میلـه هاي فلـزي) به ان واکنش نشان می دهنـد در مقادیر مختلف شدت توسط هر عنصر تولید می شود.

حتی با کمترین حرکت آب یکی از قوي ترین میدان ها تولید می شود . آهن نیز میدانی بسیار قوي ایجاد می کند .فضاهاي خالی حفره ها وغارها میدانm/e رامتمرکز میکنند. این همان منبع معروف به قدرت هـرم است که در حدود دو سوم از مسیـر بالا را درون ان شـکل خاص متمرکز کرده است .

همچنین تمایل دارم اشاره کنم هر عنصري به شکل ذرات است ذرات میکروسکوپی خاص در یک منطقه گسترده می شود تولید یک میدانm/e میکند که حداقل پنج برابر قوي تر از ذراتی است که به شکل یک شیء جامـد به هم فشرده شـده اند.

ذرات جدا شده داراي تاثیر طنین اندازي قوي بر یکدیگر هستند درست مانند جرقه دردهانهء شمع که در برابر اثر لرزش ملایم ذرات فشرده شده به شکل یک شیء جامد رخ می دهد. واکنش قوي چوب ها کاملا نشانهء کیفیت عنصري که در رسوب وجود دارد نمی باشد .

«»اکنون متوجه شدید که علاوه بر میـدان الکتـریکـی ومغنـاطیـسی بـر خواسته از هسته زمین یک میدان متقابل وجود دارد اما معمولا ضعیف تر از میدانm/e احاطه کنندهء زمین است این میدان توسط الکترون ولت ها ودر طول چرخه خورشیـدي زمیـن ایجـاد می شود که زمین می توانـد تحت بمباران ذرات مغناطیسی {طوفان هاي خورشیدي}در حجم ها وfiuxation مختلف قرار گیردکه کاملا یا نسبتا بر قدرت میدان m/e ایجاد شده توسط عنصري مانند انچه در فلز یا اب وجود دارد فایق می اید .

ممکن است شمادر طی این دوران ها واکنشی ضعیف از چوب ها ببنید یااصلا هیچ واکنشی توسط چوب ها تجربه نکنید. .هیچ ساعات خاصی از شب یا روز وجود ندارد که این امر نتواند

رخ دهـد.

کلمات مرتبط : فلزیاب , فلزیاب تصویری , دستگاه فلزیاب , فروش فلزیاب تصویری _فروش فلزیاب لیزری_ فروش فلزیاب جی پی آر_فروش فلزیابسنسوری_فروش فلزیاب نقطه زن _فروش فلزیاب شعاع زن_فروش فلزیاب آنتنی_فروشفلزیاب خوراکی_فروش فلزیاب پالسی_فروش فلزیاب یونیاب_فروش فلزیاب ردیاب_فروشفلزیاب نقطه یاب بصورت عمده و تک فروشی فلزیاب

واکنش قوي چوب ها کاملا نشانهء کیفیت عنصري که در رسوب وجود دارد نمی باشد .

«»اکنون متوجه شدید که علاوه بر میـدان الکتـریکـی ومغنـاطیـسی بـر خواسته از هسته زمین یک میدان متقابل وجود دارد اما معمولا ضعیف تر از میدانm/e احاطه کنندهء زمین است این میدان توسط الکترون ولت ها ودر طول چرخه خورشیـدي زمیـن ایجـاد می شود که زمین می توانـد تحت بمباران ذرات مغناطیسی {طوفان هاي خورشیدي}در حجم ها وfiuxation مختلف قرار گیردکه کاملا یا نسبتا بر قدرت میدان m/e ایجاد شده توسط عنصري مانند انچه در فلز یا اب وجود دارد فایق می اید .

ممکن است شمادر طی این دوران ها واکنشی ضعیف از چوب ها ببنید یااصلا هیچ واکنشی توسط چوب ها تجربه نکنید.

هیچ ساعات خاصی از شب یا روز وجود ندارد که این امر نتواند رخ دهـد.

«»پی بردن به اینکه چوب هاي گمانه زنی به طور فیزیـکی تحت تاثیـر قرار می گیـرنـد اینکه می توانند به نیرو هاي فیزیـکی ماننـد تاثیـر روانی ذهن گمانـه زن ها که حرکات ماهیچه بسیار ریز در دسـتان را کنترل میکنـد و چوب ها را از واکنش طبیعی نسبت به میدان m/e عنصري که مطلوب گمانه زن نیست باز می دارد.

ممکن است فرضیه اي ایجاد شود که زمانی چوب ها به سمت راست یا چپ متمایل میشونـد ممکن است تحت تاثیر یک میدان m/e قوي در ان جهت باشند .

این امر براي من در موقعیت هاي نادري رخ داده بود زمانی که میدان مغناطیسی اطراف زمین به موجب ان با تامین یک نا به هنجاري نزدیک با یک میدان فوق قوي و واکنش هاي عجیب به چوب ها ان را ضعیف خواهد کرد .

«»«» پیـشـنهاد :درعوض موازي نگه داشتن چوب ها با یکدیگـرکه می تواننـد به هر جهت تاب بخورند آنها را به شیوه اي که به آن اجازه می دهد فقط در یک جهت تاب بخورنـد و فقط به یک میدان m/e واکنش نشان دهند که مستقیم به سمت آن میـرویـد .

چوب از سمت دسته ها نسبت به سمت نوکهـا یشـان دورتـر از یکـدیگـر نگه داریـد در حـدود 13تـا 16اینـچ ( 5,32 الـی 40 سانتیمتر) فاصله در سمت دسته ها ودر حدود 5 اینچ ( 5,12 سانتی

متر)فاصله در سمت نوك ها در این حالت چو ب ها میتوانند فقط به سمت داخـل وضـربـدري واکنـش نشـان دهنـد.  

                          لوگوی تلگرام فلزیاب                                 

یک باور رایـج این است که چوب هاي گمـانه زنـی بایـد مـوازي با زمیـن وبا نهـایت حسـاسیت ممـکن نسبت به اشـعه{میـدان هـاي m/e{ نگـه داشته شونـد، ایـن امـر بـراي محـل یابـی کـردن lines ley گمانه زنی اطلاعات میدان هاي ضعیف وغیره مناسب است اما براي مـواردي که داراي میـدانـی قـوي هستنند ماننـد آب یا فلـز پـی بقـردم که این اطلاعات بیشتر با زاویـه روبـه پایین وحداقل 15درجهء چوب ها بر اسـاس نیـروي میـدان M/E ایجـاد شده توسط بآدن گمآانه زن صحت بیشتري دارد .

کلمات مرتبط : فلزیاب , فلزیاب تصویری , دستگاه فلزیاب , فروش فلزیاب تصویری _فروش فلزیاب لیزری_ فروش فلزیاب جی پی آر_فروش فلزیابسنسوری_فروش فلزیاب نقطه زن _فروش فلزیاب شعاع زن_فروش فلزیاب آنتنی_فروشفلزیاب خوراکی_فروش فلزیاب پالسی_فروش فلزیاب یونیاب_فروش فلزیاب ردیاب_فروشفلزیاب نقطه یاب بصورت عمده و تک فروشی فلزیاب

ممکن است فردي با میدان بسیار ضعیف مجبور باشد چوب ها را به طور عمودي نگه دارد .

شخصی با میدان قوي بر میدان نا به هنجاري فایق خواهد امد و هیچ واکنشی با چوب ها دریافت نخواهد کرد .

باید براي هل دادن چوب ها به سمت بالا وپایین نیروي کافی وجود داشته باشد وانها را وادار به ضربه زدن کند .

اگر چوب ها در این مو قعیت فقط به طور ناقص تلاقی کنند نشانهءاین است که شما در میدان مغناطیسی اطراف زمین داراي مزاحمت هستید .

قدرت میدان می تواند بر اساس درجه اي که چوب ها تلاقی می کنند به این شیوه اندازه گیري شود .زمانی که چوب ها تراز نگه داشته شده اند به یک میدان ضعیف شده مانند یک میدان کاملا قـوي واکنش نشان می دهند .

شـما نمـی توانیـد تفـاوت آن را بیـان کنـید. گمانه زنی صحیـح یک اثـر کاملا روانـی است وانسان باید آرامش ذاشته باشد اما ما در حال استفاده از اشیاء فیـزیکـی همچـون چوب ها یا پانـدول به عنـوان ابـراز بصـري هستیـم بنـا بـرایـن ذهـن آگـاه مـا می تـوانـد اطلاعـات مـوجـود را از طـریـق ارتبـاط ما نیمـه آگاهمـان دریـافت ودرك کنـد. 

شرح توضیحات فنی و تخصصی (اپراتوري حرفه اي) :

اصـول حـرکت میـدان مغنـاطیـسی از جنوب بسمت شمال و در جهت دیگر از مغرب بسمت شـرق است هرگاه جهت نوك عقـربه قطب نمـا اشـاره کند در این حالت عقربه قطب نما مغنـاطیـس شـده و در جهت شـمال به حـرکت در میایـد .

اکنون بگذارید قطب نما را به میله اي که در راستاي میله درفاصله اي مفروض ازمجاورت قـرار دارد ، نزدیک کنیم ، سـوزن قطب نمـا دیگر به سمت میله اي که به سمت ((شمال)) است حرکت نمی کند.

دراینجا چه اتفاقی افتاد؟

خوب ، هردوآهـن ربا به خط 1 شـدن دحال آهـن ربـا هاي قطب نمـا ومیلـه ازنـوع ((قــوي)) آن هـستند. ماقدرت مغناطیسی را به GAUSSES)گاس) می سنجیم که به معناي واحـد الکترومغناطیـسی ازچگـالی جریـان وCT یـا رسـانایی درMHOES است.

اکنون... بگذارید بگوییم که یک حلقه یا سکه طلاي دفـن شده به دلیل زمانـی که دفـن شده است واسید هاي زمین ... آهن مغناطیسی... وبسیاري دلایل دیگرکه توضیح مختصر آنها با کلمات توصیفی کار پیچیده اي است ، F ، FE تولید می کند.

( میدان نیروي تشعشع الکترون ها ):

شما فکر می کنـید نیروهـــاي GAUSS درمقایـــسه بـــا ســـوزن مغناطیسی قطب نما چقدر قدرت دارد ؟

بگذاریــد بــه شــما بگــویم :

REALS ضــعیف ... بـسیارضعیف تـا حـدي کـه مجبـوریم آن میـدان مغناطیــسی را در QUINTILLIONS یــک GAUSS اندازه گیري کنیم. بگذارید دوباره ازشما بپرسیم :

آیـا فکرکردیـد مـا میتـوانیم چنـین نیـروي ضـعیفی را ازیـک حلقـه طلاي دفن شـده به یک چوب القا کنیم ؟

یک مایل دورتر چطـور؟

10 مایل دورتر چطور؟   

100 مایل دورتر چظور؟                                                                                                                                                                

                                                    

                          لوگوی تلگرام فلزیاب                                 

 (حتـی از کیلومتردورتـر امکان ندارد توسط چوب اشیاء را ردیابی کرد.

بنابـراین آنچه که آنها درآن تبلیغات به شما مـی گوینـد ، یـک مشت چرندیات است .

یک تن شمش طلاي مدفون شده در10 یارد چطـور ؟ بگذارید به شما بگویـم...شاید...با محاسبه احتمالات ازراه ریاضی پاسخ هنوز ((شاید)) است !

من یک تن شمـش طلا نـدارم که این آزمایش را انجام دهم وحتـی 50 سال ندارم تـا بـراي انجـام این کارمنتـظر بمانم ، چرا که طلا به این مـدت طـول میـکشـد تـا شـارژ وداراي بار الکتریسیته شـود .

آیا فکرمی کنید آن شکارچی روح مبتکرچنین آزمایشی را انجام داده انـد تـا تجهیـزات خـود را به آنچــه کــه مـدعــی انجــام آن هستـند ، ثـابت کنـند ؟ خیـر.چـرنـد است ! سپس ازطـرف دیگـرمـن چـوبهـاي L شـکل را دیـده ام که تـاب مـیخـورنـد وگـذر میکنـند... آنهـا چطـورعمـل میکنند ؟

بیایید به القاي موج الکترومغناطیسی که قبلا درباره آن بحث کرده بود ، بازگردیم :

اما ابتــدا بیـاییــد آن را بـه شیــوه اي متفـاوت ببینیم .

پمپ آبی ، آسیاب بادي یک مـزرعـه یا مرتـع داراي یک پـروانـه ((بادزن)) درجلو ویک پـره متحـرك درعقب است ... یک تراشکاري محوري نزدیک به آن بادزن اجازه می دهد تا آزادانه حرکت کند وبه این ترتیب باد درراه به آن برخورد خواهد کرد کـه آن را به چرخش وا خواهد داشت .

بنابراین انتقال پمپ را هندل خواهد زد . پره متحرك عقبی همان است که پروانه فلپ را درمعرض بـاد قرارمـی دهـد .

پـره متحـرك پرچمی است که مقاومت به باد ایجاد می کند . باد پره متحرك را هل می دهد تا زمانی که اگرکمترین مقاومت را نشان دهـد ... همـه ما دیده ایم که موتورکار می کند .

اکنون : چوب L شکل موج الکترومغناطیس ایجاد شده توسط میدان آزاد ازتشعشع الکترونی یک تن طلا یاANY را ((می شکند)) ... موج بسامد رادیویی ANY را تکرارکنید ! درست شبیه آسیاب بادي ، چوب براي چرخش درهر جهتی آزاد اسـت . بگذاریـد بـه شـما بگویم چوب را نگه دارید ... مرکزچوب یک موج الکترومغناطیسی FREQUENCY RADIO درراه می شکند .

چوب هم زمـان بـا هرتناوب موج در راه یک انتها را منفی وسپس مثبت می کند . انتها هاي آخري چوب به دلیل القا تغییر می کنند .

آنها اکنون تبـدیل به آهن ربا می شوند . مانند سوزن قطب نما ... اکنون چوب شارژ شده به سمت جهت موج درراه جذب می شـود وبـه ایـن ترتیـب بـه سمت آن نقطه ازFLUXPERTUBALION مغناطیسی خواهد چرخید . اما ... چرا زمانی که درفاصله اي برابر بـا طـول چـوب هاي L شکل قرار دارند ،

تلاقی می کنند؟ پاسخ ساده است...

دوبـاره به مـوج RF نـگاه کنـید :

میلـه هاي جستـجوگـر ما آن را موج SINE سینوسی ي نامیم ... نیـم هرتـز آن مثبت ونیـم هرتـز دیگر منفی است ...

به این ترتیب زمـانی کـه دوچـوب را نگه میداریم( میلـه هاي جستـجوگـر) ،

یک چوب یا میلـه درواقـع شارژي مثبت خواهـد بود                                                                                      

درحالی که چوب یا میلـه دیگـر توسـط باند سمت منفی موج ( حلقه پایینی ) قطع ومنفی می گردد.

 

 

 

 چوب یا میلـه داراي شـارژ مثبـت ، چـوب یـا میلــه داراي شارژ منفـی را جذب می کند و بـه ایـن ترتیـب آنها با هم تلاقی میکنـند .

اما... گـوش کنیـد... برخـی اوقات آنها از هم باز میشـوند ... چرا ؟ پاسخ این است :

هر دو چوب شـاخــه ( میلــه هـاي جستـجوگـر) شـارژ منفـی یا مثبت گـرفتـه انـد وشـارژهـاي بـرابـر یکدیگـر را دفـع میـکنـند ...

سعـی کنیـد دو آهـن رباي میلـه اي را در یـک خـط طـوري که انتـهاي منفی هر دوي آنها در یک سمت اسـت ، قراردهیــد .

همیــن اتفــاق درمــورد چـوبهــاي ( میلـه هاي جستـجوگـر ) L شـکل مـی افتـد. تـوسـط چـوب هـاي دستـی (ردیابـان سیـگنـال ) میتـوانیـد با فرستنده هاي رادیـویـی ، بـی سیـم هـاي دستــی امــواج تنــاوب رادیـویـی FM/AM ... میـدانهاي فلـزي(معـادن) را کشف نمائیـد. 

 

                          لوگوی تلگرام فلزیاب                                 

 طریقه دست گرفتن آنتن های ردیاب هانترماین:(به شکل مقابل نگاه کنید )

1.آنتن ها را به دست بگیرید

2.دستها را به مقدار عزض شانه فاصله دهید.

3.آنتن ها را با زاویه 30 درجه رو به زمین بگیرید تا از حرکت دقیقاً بیایستد و آنتن هیچ حرکتی نداشته باشد.

4.با چرخش مچ آنتن ها را نسبت به زمین در یک زاویه 90 درجه تنظیم کنید. در این حالت آنتن ها به اولین یا دومین میدان مغناطیسی یا حفره حرکت میکند.

آمـوزش نحـوه کـارکـرد با دو دستـه آنتـن هاي جستـجوگـر عنـاصـر معـدنـی(هانترماین):

با توجه به مطالب علـمی و مهمی که در بخـش هاي قبلـی مطالعـه نموده ایـد، حال بخـش آخـر، ایـن مبحث بهمـراه تمرینـات بـه شما عـزیـزان آمـوزش داده میشود.

هر چیزیـکه خـداونـد در دنیـا خلـق کـرده است داراي یک جـرم حجمـی و یک عـدد اتمـی و ایزوتوپ مخصـوص خـودشـان میباشنـد .

حال جـاي سئـوال هست که مـا چگـونـه میتـوانیـم عنـاصـر معـدنـی ویـا عناصـر خـاص فلـزي یــا سنگــی ؛ حفـره (تونـل) و آب را بتـوسـط دو عـدد میلـه فلـزي جستـجـو و پیـدا نمـائیـم . همـانگـونـه که مطلع هستید هـر یک از عناصـر داراي یک آرایـش الکتـرونی ویونی در درونـشـان میباشنــد و مـا بـا ارسـال امـواج رادیـومغنـاطیـس ویـا الکتـرو مغناطیس بتـوسـط میـله آنتـن هاي جستـجوگر در شعـاي فضـاي اطـرافـمان بـسهولت هـرشئــی و عنـاصـري را کـه مـد نظـرمان میباشـد را از راه بسیار دور شنـاسـایـی و مـرکـزیت آنـرا مشخص و عمـق ؛ قطــر(ارتفـاع) طــول و عـرض ایـن عنصـر را بصورت بسیار سا ده تشخیص دهیـم.

بنـابـر این بایـد بسیار دقیـق با نحـوه بـدست گرفتـن و کارکـرد با میـله آنتـن هاي جـستجوگر را یـاد گرفتــه و تجـربــه وافـري را بدست آورید تا در تمامی امـور کنـکاش و جستجو سـربلند بیـرون آئیـد .

بـه تصویـر انواع میـله آنتـن هاي جستجوگر دقت نمائیـد:

در شـکل مقـابـل: دو عـدد آنتن بشکل L که یکی با رنگ قرمز که قطب + میباشـد و دیگـري بـه رنگ مشکی کهقطب - را تشکیل میدهد را مشاهده میکنید. این آنتن ها بر اساس جذب میدانهاي مغناطیسی حرکت میکنند. در حالت عادي این دو آنتـن که بـدستگاه متصل نیستند شما میتوانید با این وسیله فضاي خالی هر شئی را بگیـریـد.

وقتـی کـه ما ایـن دستـه آنتـن هارا بـدست میگیـریـم و آنتـن ها در جهت هاي مختلف حـرکت میکنـند چـه چیـزي ایـن دستــه آنتـن هارا بسـوي خـود میـکشـانـد. 

بیائیـم از ابتـداء قـدم بقـدم کارکـرد با میـله آنتـن هـاي جـستـجوگر را یـاد بگیـریـم:

*1 -در ابتـدا در خارج از خانـه منطقـه صـاف و بـدور از فلـزات. چنــد عــدد آهنـربـا در انـدازه هاي مختلف تهیـه نمائیـد و یک آهنربـاي نـسبتا قـوي را در فضاي بـاز در روي زمیـن قـرار دهیـد. با آنتن جستجوگر سعـی کنیـد محـل دقیــق ایــن آهنربـا را مـشخـص کنیـد جنـس ساختمانـی ایـن آنتـن ها بگـونه ایست که جـذب هـر میـدان آهنربـایی میشونـد و شما از هر طرف حداقل چهار جهت مختلف شمال- شـرق- جنـوب- غـرب بـا آنتنــهاي جـستـجوگـر در هـر حـالتی کـه قـرار گرفتـه باشید آنتنهاي جستجوگر شما به سمت این آهنربا جذب میشوند.

*2 -نحـوه بـدست گرفتـن آنتـن هـاي جستـجـوگر: آنتن جستـجوگـررا بـدست بگیـریـد؛ دودسته آنتـن هـا دقیقـا بایـد بـه فاصـله عــرض شـانـه ها میـانگیـن 35 الی 40 سانتی متر از همدیگر فاصله داشته باشند . در هنگام کار سعی کنید همیشه این وضعیت آنتنها را تا آخر حفـظ کنـید و سر آنتنها بـا زاویــه اي 30 درجـه بــه سـمت زمیــن طـوري قـرار دهیـد که ثابت شـوند و بعد از اینـکه مطمئن شـدیـد ایــن آنتــنها هیــچ حـرکتــی نمـی کنــند بـه آرامـی بـه بـالا بیـاوریـد بطوریکه در یک زاویه 90 درجه قرار گیـرد.

در ابتدا شاید کمی دشـوار بنـظرآیـد با کمی تمـرکـز و تمـریـن قـادر میشویـد کـه بسهـولت این عمل را انجام دهید. (مانند شکل )

میله هاي آنتـن جـستجوگر ازنــوع آلیـاژي، بگـونـه است که بـسهولت تحــــت تاثیـــــرات میـــــدانهاي مغناطیسی قـرار گرفتـه و به جهت میـدان مغناطیسی آهنـربا حـرکت و جــذب میـشـونـد

و حـالا طبـق تصویر مقابل هـرچـه بــه میــدان مغنـاطیـــسی آهنـربـــا نزدیــک میشوید میله هاي آنتـن جستجوگر بسمت داخل منحـرف و جمع میشـونـد و هـرچـه جلـوتـر برویـد در انتها میلــه هـاي آنتــن در مقابل هم قـرار میگیـرند،

این دقیقا نشان دهنده ضـلع همـان میـدان آهنربا یا شیئ مغناطیس شده است حال شما از هـر چهار جهتـی کـه بسمت این آهنـربا حـرکت کنید چهار ضلع(طـول وعـرض) این شـیئ مغناطیـس شده را مشخـص میکنیـد.

باید به مـرور فـاصـله خـودتـان را از بیشتر نمـائیـد تا تسـلط و دقت کارتـان بـه مـرور زمـان بیشتر شـود، بعد از این قسمت از تمـرین، تعـداد آهنـربا ها را به مـرور پـس از هـر مرحـله افـزایش دهیـد.

حـال از دو عـدد آهنـربـا بزرگ و دیگـري کمی کوچکتـر بـا دو میـدان مختلف یکی بیشتر و یکـی با میـدان کمتـر را در محـوطـه آزاد قـرار دهید و شـروع بـه جستـجـو نماییـد و همیشه سعی نماییـد از چهـار طـرف و بیشتـر بـه سمت این میـدان حـرکت نمائیـد تـا دقیـقا محـل دقیـق عنـصر فلـزي یـا معـدنـی را به همـراه طـول وعـرض آنـرا مشخص نمائید.

                          لوگوی تلگرام فلزیاب                                 

در مـرحـله بعـدي؛ باید تعداد آهنـربا را به سه عدد افزایـش دهیــد و به سه میـدان مختلف مغنـاطیسـی و درا ندازه هاي مختلف را شناسـایی و طـول و عـرض میـدان فلـز معـدنـی را مشخص نمائید.

حال پس از انجـام ایـن مـرحـله و مطمئـن شـدیـدکه مهارت لازم را بدست آورده ایـد.دوره جـدیـد آغـاز میـگردد.

 جهت عمـق یـابـی؛ و بـدست آوردن ارتفـاع شئـی مغناطیـس شـده بایـد دسـته آنتــن سـیاه رنـگ کـه قطـب منفـی را تـشـکیل میـدهـد و در دست چپ شما قـرار دارد بایـد سمت پاییـن قـرارش بدهیــد.

و دستــه آنتــن قـرمـزکــه قطـب مثبـت را تـشـکیل میدهـد را باید امتـداد زاویـه 90 نسبت به آنتن مشکی در امتداد زمین در کنار هـم با دسـت راسـت محکـم بچـسبانیـد و در وسـط میـدان در بار اول روبه شمال ودر باردوم روبه شرق نوك آنتـن هارا در زاویه 90درجه قرار دهید . و اقدام به عمق گیري نماید. 

جهت تسـلط بهتـر و بیشتر و کسب تجربه بیائید از دو نوع بعد ســه نـوع بعد چهار نوع و بعد ... با انواع و انـدازه هـاي مختلـف مـشخص کنید. بعد از اینکه در این حالت شما خیلی خـوب اپراتـور و کـار بـا دسـته آنتن هاي جستجوگر را فرا گرفته اید باید مرحله دوم کار با آنتنهـاي جستجوگر را آغاز کرد.

در این مرحله شما هر کاري را که در روي زمین و مقابل چـشمانتان انجام داده اید حال دقیقا همان آهن رباها را بترتیب در عمـق خـاك در متراژهاي نیم 5/0 متر، 1 متر، 5/1 متر، 2 متر، 5/2 متـر، 3 متـر، 5/3 متر، الی 12متر دفن کنید و در زوایاهاي مختلف حرکت کنید و کشف کنید و عمق دفن این آهن رباها را بدست بیاورید.

*3 -مـرحـله دوم:

ابتـدا انـواع عناصـري را که مـدنظـر جستـجو دارید را تهیـه و در دستـرس داشتـه باشیـد.

کلمات مرتبط : فلزیاب , فلزیاب تصویری , دستگاه فلزیاب , فروش فلزیاب تصویری _فروش فلزیاب لیزری_ فروش فلزیاب جی پی آر_فروش فلزیابسنسوری_فروش فلزیاب نقطه زن _فروش فلزیاب شعاع زن_فروش فلزیاب آنتنی_فروشفلزیاب خوراکی_فروش فلزیاب پالسی_فروش فلزیاب یونیاب_فروش فلزیاب ردیاب_فروشفلزیاب نقطه یاب بصورت عمده و تک فروشی فلزیاب

 

در ایـن قسمت شما آنتن میـله آنتـن هاي جستجوگر را بتـوسـط کابل رابـط بـه دستگاه گیـرنـده متصل نمائیـد.

بـه تصویـر میـله آنتـن هاي جستـجوگـر دقت نمائیـد :

توجـه:

ایـن آنـتن در حالـت معمـولی 400 متــر بــه عمــق 40 متــر را تحــت پوشــش امــواج مغنـاطیـــسی قـــرار میـدهـد هـرگاه آنتـن تلـسـکوپـی کـه از 7 تـکه تشـکیل شـده است و به ایـن آنتـن افـزوده شـود. به ازاي هــر تــکه آنتــن کــه بــاز نمـائیم و بطــول آنــتن اضافـه شـود شعاع عمـل کـرد کارمـان بـمیـزان50 الــی 200متــر گـستـرش خواهـد یافت.

پس از اینـکه شـما در مـرحـله قبـلی مهـارت لازم را کسب نمودیـد، حال آنـتن جـستجوگر مـسیریاب (ردیـاب) عناصـرمعدنی رابـه همراه نصب آنتن تلسکوپی کاملا باز نمائیـد.

توسط کابل رابـط آنتـن، آنتنها را بـه (کیت) دستـگاه گیـرنـده (هانتـرمایــن) وصـل نمائیـد و همیـشه سـعی کنیـد کـه دو دسـته آنتنهاي جستـجوگر بـه یکدیـگر برخـورد نکنـند.

بـه جـدول کـد فـرکانـس عنـاصـر معـدنـی مـراجعـه نمائیـد یـک کـد عنـصر فلـزي یا سنـگ معدنـی را انتـخاب کنیـد.

در ایـن دستـگاه یا کیت آموزشـی خـودرا در فضـاي باز روشـن و با کـد سیـستم، دستگاه را بر روي فلز خاص کـه در اختیـار داریـد توسط ولوم دستگاه، کـد آن عنـصـر را بر روي سیـستم دقیـق تنظیـم نمائیـد.

حـال انـواع عناصر را به تر تیب در روي زمین و در منطقه باز قرار دهید و بوسیله سیستم و تنظیم کد فرکانـسی آن، عیــن مـرحــله قبل اقـدام به جستجو وگرفتن آن عنصـر،در جهت هاي مختلف نمائیـد تا بدینـوسـیله بسهولت توانـایی شناسـایی و تـشخیص طـول وعرض انواع عناصـر معدنی بیـابیـد.

*3 -مـرحـله سـوم :

کار عملـی و حـرفـه اي با آنتـن هاي جستـجوگـر در این مرحله شما سیـستم خـود را کـه در واقـع یـک رهگیــر میدانهــاي آهــن ربایــی و مغناطیس و مگنومتر سنج است در مقابل خـود قـرار دهیـد و دقیقـا بـا عملکـرد هـر یـک از کلیدها- ولوم ها و نمایشگر و موارد فنـی بـر روي صـفحه نمایـشگر را از روي کتـاب راهنمـا مـطالعه و کارکرد آنها را فرا گیـرید.

کابل رابـط را به دسته هاي آنتـن جستجوگر متصل کنید.

سعی کنید که میله هاي آنتن به یکدیگر برخـورد نکننـد کـه ایـن موجـب اتصالی و چنانچه این دو میله آنتن مدت زمان بیشتري به همدیگر اتصال داشته باشند و دستگاه هم روشن باشد یقینا دستگاه موجـب آسیب و نقص فنی میگردد و شما هم متوجه آن نخواهید شد حال یک نوع مواد معدنی یا فلز یا اکـسید فلـزي را انتخـاب کنیـد و در مکانی قرار دهید و سپس کد آن عنـصر را از روي جـدول عناصـر انتخـاب و بـر روي دسـتگاه ثبـت و مـشاهده نمائیـد درصـد خطـا کـدفرکانس 3-+ عـدد بالا و پایین بیشتر نباشد که در غیر اینصورت دستگاه در ردیابی(مسیریابی) دچـار خطا میگـردد.

سیـتم را به گردن یا کمر خود قرار دهیـد میله آنتن قرمز مثبت به دست راست و میله آنتن سیاه رنگ قطب منفی را در سمت چپ بدست بگیرید و آن شئـی را جستجو قرار دهید.

طبـق موارد یاد شده در متن بالا در وهله اول با آرامش دسته هاي جستجوگر آنتن را بدست بگیرید اول از جهت شمال حـرکت خـودتا نـرا بدون اینکه لرزشی در دست داشته باشید آغـاز نمائیـد .

این آنتنهاي جستجوگر سریعا نسبت به کد ورودي که به دستگاه داده اید عکس العمل نشان میـدهـد و در بیـن دههـا نوع مواد معدنی و فلزي دقیقا بدنبال آن عنصري که به سیـستم داده اید اقدام به جستجو می نماید و جهت آنرا با چرخش به سمت آن مواد معدنی مشخص می نماید حال سه جهت دیگر را هم امتحان کنید 2 -رو بشرق 3 -رو به جنوب 4 -رو به مغرب بایستد، ببینید آنتنهاي جستجوگر دقیقا جهت یک عنصر و مواد معـدنی که خواسته شماست حرکت میکنـد.

سپس به آهستگی حرکت کنید و به محل آن شئـی بروید و طبق مراحل قبـل دقیقا محل و ابعاد آن مواد معدنی را که در سطح زمین می باشد و عمق آنرا تمرین و بدست آورید.

حال کـه تک تک انواع و اقسام عناصر معدنی و فلزي و غیره را گذاشته و اقـدام به کاوش و جستجوي آن نمائیـد تا تجـربـه لازمه را بدست آوریـد.

در این مرحله باید از دو یا 10 عنصر معدنی یا فلزي و سنگهاي معدنی به فاصله یک متر از همدیگر و باآرایشهاي مختلف از یکدیگر قرار دهید و از چند زاویه یکی یکی کد مواد معدنی را به دستگاه بدهید و سپس از میان این همه عناصر پخش شده دقیقا آن عنصر معدنی مدنظر خود را پیدا نمائید.

این تمرین را چنـدیـن بار( بارها و بارها ) انجام دهید تا هم به خودتان ثابت شود که دستـگاه دقیق و اپراتوري شما هم خطا ندارد.

*4 -مـرحـله عمـق گیـري :

براي عمق گیـري به سه روش میتوانیـد اقـدام نمائیـد .

تفاوت عمق گیـري رو بـه شمال با شـرق در چیست ؟

آنتن که در یک دایره طبق شکل مقابل حرکت میکند، میتوان به ازاي هر چرخشی مقدار عمق شیء را از سطح زمین محاسبه و بدست آورد.

هر گاه شما رو به شمال قرار بگیرید و اقدام به عمق گیري کنید و دسته آنتن مثبت شما 2 دور کامل بزند عمق فلز از سطح زمین بـه مقدار 2 متر می باشد سپس این حالت عمق گیري را در حالت روبـه مشـرق انجـام دهیـد در این حالت احتمالا بیشتـر از حالت قبل دور میزند براي مثال 3 دور کامل میزنـد.

 

حداکثـر عمق کاوش شما انتهاي فلز سه متر و حداقل عمق 2 متر است.

با کم کردن ارتفاء سـر کار از تـه کار کم کنیم 1 متـر طـول ارتفاء شیء یا لایه مواد معدنی میباشد اگر این یک متر را به دو قسمت تقسیم کنیم نیم متر باقی می ماند و این نیم متر را بـه متـراژ دو متر عمـق کاوش سر کار جمع کنیم میشود 5/2 متر در این متـراژ عمـق شما حتما بایـد به آن شیء مورد نظر بـرخـورد خواهیـد کرد و اصلا به سیستم نباید شک کنیـد.

روش اول عمـق گیـري:

زمانیکه از چهار جهت مسیریابـی کرده اید؛در هر مکانی که آنتنهاي جستجوگر بسمت داخل و مقابل همدیگر قرار گرفتند شما آن نقطه را خط بکشید و محل دقیق شئـی را علامت گذاري و خط بکشید(مانند شکل) حال شما میتوانید از اول یکی از خط ها کـه در جهت رو بـه شمال یا رو بـه شرق است آنتن جستجوگر بـدست گـرفتـه و حرکت کنید بعد از چند متر جلوتر آنتن هاي جستجوگر به سمت داخل درمقابل یکدیگرقرار میگیرند این محل را مشخص کنید ازاین محل تا اول نقطه طول عمق جنس میباشـد.

                          لوگوی تلگرام فلزیاب                                 

مرحله دوم عمـق گیـري:

طبـق شـکل :

از چهار طـرف مـسیریابی و پـس از مـشخص نمـودن چهار جهت اصلـی شئـی در مکانی که علامت گذاري شده بطوریکه در یـک جهـت رو بـه شمال ودر جهت دیگر روبه شرق قرار میگیرد محـل جـنس سـمت راسـت و سمت چپ شما قرار گیرد و دو عدد میله آنتن جستجوگر را بصورت شـکل مقابل بگیرید و آنتن مثبت نسبت به آنتن منفـی یـک زاویـه 90 درجـه را تشکیل بدهند آنتن رو به زمین و آنتن مثبت در یک جهـت رو بـه شـمال قرار دهید و این دو آنتن را در کنار هم قرار دهیـد و در مرحلـه اول رو بـه شمال بایستید تا آنتن شروع به چرخش نماید.(طبق شکل مقابل)

به ازاي هر چـرخش هــر90 درجـه میلـه آنـتن 25 سانتی متر محاسـبه و در مجمـوع 4 تـا 25 سـانتی متر میشود یک متر.

پس هر دور چرخش میلـه وآنتن یک متـر محاسـبه میگردد:

به تعداد دور توجه کنـید هـر تعـداد دور کـه زد بـه همان تعداد عمق از سطح زمین تـا سـر سـطح فلـز است. در حالت بعـد رو بـه شـرق بایـستید و آنـتن را بـه آرامی بالا بیاوریـد تا زاویه 90 درجه کامل و شـروع به چرخش نمایــد در ایـن حالـت در جهـت عقربـه هاي ساعت هر تعداد دور که آنتن چرخید عمق از سطح زمین تا آخر عنصر معدنی یا فلزي میباشد.

اگر تفاوت و اختلاف ایندو ارتفـاع کار میباشد این ارتفاع را تقسیم بر 2 نمائید و با ارتفاع از سطح زمین تا سر عنصر فلزي جمع نمائید و میانگین عمق کاوش محاسبه و در اختیار دارید تا با کاوش به هدف مورد نظر برسید.

نحـوه قـرار گـرفتـن آنتـن هاي جستجـوگـردر حالت عمـق گیـري:

تـوجـه مهـم :

شما در ایـن حالت عمـق گیـري در دو محـل میتـوانیـد بـوسیـله آنتن هاي جستجوگـر اقـدام بـه عمــق گیــري نمائیـد.بـه شـکل تـوجـه و تمرکز کنیـد تا بهتر بتوانیـد موضوع و محـل استادن و عمـق گیـري کـردن را بیـابیـد.

ارتفـاع از سـطح زمیـن تا سـطح انتـهاي جنـس و عنـاصـر معـدنـی:

با کم کردن ارتفاع از سطح زمین تا انتـهاي جنـس ارتفاع واقـعی لایـه معـدنـی مشخص میـگردد.

مرحله سـوم عمـق گیـري:

بـه شـکل تـوجـه کنیـد:

زمانیـکه شما از راه دور مسـیریابی کرده ایـد میتوانید دسته آنتـن جستجوگر + قـرمز را در مقابـل خودتـان بنحـوي بگیرید که در هنگام چرخش آنتـن به بـدنتـان برخورد نکند؛ آنتـن در جهت عقـربـه هاي سـاعت شــروع بچـرخش میکند بعـد از مدتی چرخیدن می ایستد و در جهت خلاف عقربه ساعت چند دور میزند و دیگر حرکت نمیکنـد .

حال تـوجه داشته باشید در حـالت اول چرخش محل ایستادنتـان تا مـرکـز عنـاصـر معـدنی داخـل زمیــن فاصـله را آنتنها مشخص میکنند در حالت دوم که خلاف عقربه دور میزند عمق لایه و عنصر معدنی را اعلام میـدهـد .

*5 -مـرحـله کسب مهـارت و تجـربـه در مراحل گذشته هدف یادگیري کارکرد سیستم و اطمینان به دستگاه و خودتـان بـوده کـه توانـایی کـارکرد بـا ایـن سیستم بدون خطا را دارید .

حال در این مرحله کمی دلهره و دودلی پیدا خواهید کرد ولی توجه نکنید در هنگام کار با این نوع دسـتگاهها و یـا هـر دستگاه د یگري اپراتـور باید در تمام مراحل با آرامش و بـدور از حـرف اطرافیــان فقــط بـه خــود و دسـتگاه خـود اطمینان و اعتقاد داشته باشد که عملکـرد آن صحیح و بدون عیب و نقص می باشد چنانچه سیـستم دچـار نقـص فنـی گردد و یا خطا بزند توسط چراغ ها و صفحه نمایشگر دیجیتال شما متوجه خرابی و خطاي سیستم میشوید و بی درنگ نسبت به رفع آن اقدام خواهیـد کـرد .

در این مرحله به مانند مرحله هاي قبلی شخصی دیگر بدور از چشم اپراتور چندین عناصـر معدنــی را در زیـر خـاك در متراژهاي مختلف دفن کنـند و اپراتور بیـاید و عمل جستجو و کنـکاش را آغاز نمـایــد فقطــ اپراتـور بایـد اطـلاع داشته باشد که چه عناصر معدنـی در آن محـوطـه یا منطقه باید کشف نمایـد و آن اپراتور بـا وآرد کـردن کـد آن عناصر معدنی قادر خواهد بود تک تک آن عناصر را کشف نماید .

تـذکـرات و نـکات قـابـل تـوجـه:

همه دستگاهها کلیه فلزات که اکسید شده باشـند بخـصوص عناصـر آهنـی دو ترکیبـی شــده و آلیــاژ جـدیــدي را بـوجـود مـی آورنـد که به عناصـر طلا بیشتر شبـاهت دارد همـه دستـگاههـا عکـس العمــل نـشـان میـدهــد ایــن دستـگاه هـر شـیء کـه بـزرگتـر باشـد و میدان بیشتري داشته باشد را عکس العمل نشان میدهـد و در اولویـت اول جــــستجوي او قــــرار میگیرد در جهـت هـاي دیگــر بــدنبال ســایر عناصــــر معـدنـــــی بگـردیـــد و اگــر ســر آنتـن و تعــداد میــله هـاي کـشویی آنـتن را کــم کنیــد از قــدرت حساسیت آنتـن کاسته خواهــدا شــد و دیــد آنتن را کاهش خواهـد داد.

اصول کدگیـري تمامی عناصر معدنی،فلزي،غیر فلزي و مایعات در ابتدا دستگاه گیرنده را آماده کنید :

1.دستگاه را روشن کنید

2.کابل رابط را به خروجی آنتن 1 وصل کنید

3.آنتن هاي دستیرا اماده کرده و انتن تلسکوپی را برروي نوك انتن دستی ببندید و سپس به کابل رابط دستگاه به انتن سیستم متصل نمایید پس از انجام کارهاي سیستم که در بالا ذکرشده دقیقا رو به شمال بنشینید و دستگاه را روشن کنید و ولوم فرکانس را حداقل برسانید .

حالا هر مواد جامد یا مایع یا سنگ هرشی را که مد نظر دازید را بین شمال و شرق مابین این دو قرار دهید و آنتن مشکی را روي زمین بصورت L رو به شمال به مانند شکل مقابل قرار دهید .

آنتن دستی قرمز را دقیقا رو به شمال باکمی زاویه به سمت زمین بگیرید تا از لرزش بیاستد و آنگاه با چرخش مچ دست آنتن را در یک زاویه 90 درجه نسبت به زمین تنظیم کنید .

در هنگام تنظیم وچرخش ولوم فرکانس را از حداقل به سمت حداکثر به ارامی و درجه به درجه (هرتز به هرتز) افزایش دهید.

در هنگام چرخش آنتن در جهت عقربه ساعت(از چپ به راست) شروع به چرخش میکند دقیقاً سه بار بر سر شی یا عنصر مد نظر قرار میگیرد وشماباید بلافاصله فرکانس آنرا در جایی یاد داشت کنید وسپس از روي شی یا عنصر رد میشود وسپس با ازدیاد فرکانس بحالت عکس برگشت میکن و به سمت قطب شمال می اید .

به شکل و توضیحات توجه فرمایید :

در خاتمه براي سومین بار که آنتن از سمت شمال به سر جنس یا شی یا عنصر مدنظر حرکت کرد و ایستاد اینکه واقعی شی است که در شرایط ایده آل کاربرد دارد دو فرکانس قبلیمراحل دوم و اول براي شرایط جویی بارانی و سخت رطوبتی بکار گرفته میشود.

 

                          لوگوی تلگرام فلزیاب                                 

مقالات فلزیاب

این مرکز فروش فلزیاب , مرکز فروش گنج یاب , خرید فلزیاب در شیراز و سایر استانها و با سابقه 20 ساله در این زمینه و همچنین در انجام انواع تعمیر فلزیاب , تعمیر گنج یاب , تعمیر کلیه دستگاهها یکی از با سابقه ترین شرکتها می باشد.  . سفارش محصول : 09301211334 

آدرس

ایران - شیراز - تاچارا - خیابان دینکان - آخر دینکان - روبروی منبع آب - جنب کوچه 21

 : 07136374687

info[AT]felezyabco[DOT]ir

 همراه : 09301211334

شنبه - پنج شنبه: 9:00 - 18:00

off canvas menu

-